REFERENCE

Představení firmy

2018 - II/3516 Bítovčice – opěrná zeď

SO 201 – opěrná zeď

Železobetonová opěrná zeď v dl.150m se nachází na silnici II/3416 v intravilánu obce Bítovčice. Je založena na mikropilotách, které byly vetknuty do skalního podloží. Na podkladní beton byly provedeny základové pasy z vyztuženého betonu s izolací. Dřík opěrné zdi byl proveden železobetonový s kamenným obkladem připevněným pomocí trnů na líci a izolací na rubu asfaltovým nátěrem. Na horní povrch opěrné zdi byla na celé délce zdi provedena monolitická železobetonová římsa, kotvená pomocí vyčnívající betonářské výztuže. Římsa i samotná opěrná zeď je po celé délce rozdělena dilatačními a smršťovacími spárami. Zpětný zásyp na líci byl proveden záhozem z těžkého kameniva a na rubu zdi byl proveden zásyp z vhodného hutněného nenamrzavého materiálu. Podél celé opěrné zdi v délce 160m byla provedena rekonstrukce komunikace. Na římsu bylo osazené ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

Mosty Boskovice

2017 - I/19 Bystřice nad Pernštejnem, most ev.č. 19-082

SO 201 - most ev.č. 19-082

Most se nachází na silnici I/19 v extravilánu obce Bystřice nad Pernštejnem.
Nový mostní objekt je založen částečně na stávajících opěrách a částečně hlubině na mikropilotách. Základy jsou viditelné, mají výšku 1,2 m. Na levém základu je vytvořena pochozí plocha šířky 1,60 m a výšky v nejnižším místě 0,5 m. V horní ploše základu byl vytvořen žlábek (kapsa) pro ukotvení ocelové konstrukce. Mostní křídla – poprsní zídky jsou provedeny z pohledových tvárnic, které jsou kotveny do zásypu geomřížemi. Výška čelních zdí je odstupňovaná. Nosnou konstrukci tvoří typizovaný profil ocelové flexibilní konstrukce ukotvený do ŽB základových pasů. Čela nosné konstrukce jsou lemována ŽB límcem.
Nová konstrukce vozovky byla provedena v délce 63 m. Na mostě je osazeno silniční svodidlo se stupněm zadržení H2. Na římsách je osazeno silniční zábradlí z kompozitů výšky 1,1m.
Břehy vodoteče pod mostem jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu.

2019 - Most ev.č. 40624-1 Dačice

SO 201 - most ev.č. 40624-1

Most má 1 pole, nosnou konstrukci tvoří předpjaté prefabrikované nosníky typu DPS VP I/10 délky 21,3 m s výškou 0,85 m, celkem 9 ks nosníků. S prefabrikáty je spřažena železobetonová deska s koncovými příčníky. Nosná konstrukce je uložena na elastomerová ložiska – celkem 18ks. Na opěře 2 (levobřežní) je provedeno pevné uložení, kromě elastomerových ložisek pod nosníky je osazeno jedno ložisko pevné, na opěře 1 (pravobřežní) je provedeno navíc jedno vodící ložisko. Ve spřažené desce jsou v úžlabí osazeny odvodňovače izolace s vyústěním pod nosnou konstrukci. Ve směru podélného sklonu je nad mostním závěrem podélně osazena nekorodující poloděrovaná trubka s vyústěním mimo opěru pro odvodnění dilatačního závěru tak, aby před závěrem nedocházelo k zadržování vody.
Odvodňovače izolace jsou provedeny s odpadní trubkou z nekorodujícího materiálu s nátokovým talířem – přírubou též z nekorodujícího materiálu. Horní povrch spřažené desky bylo nutno provést tak, aby sledoval povrch vozovky. Na mostě je na opěře 1 ocelový mostní závěr a na opěře 2 podpovrchový dilatační závěr.
Izolace na mostě je z těžkých natavovaných pásů s pečetící vrstvou a pod římsami a chodníkem je navíc s hliníkovou vložkou. Římsy jsou monolitické železobetonové a je do nich kotveno pomocí patních desek ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.

2017 - Most ev.č. 152-007 před obcí Staré Hobzí

SO 201 – most ev.č. 152-007

Most se nachází v extravilánu na silnici II/152 před obcí Staré Hobzí a převádí dopravu přes Moravskou Dyji.
Nový most je založen hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Základy, opěry a podpěry jsou monolitické. Nosná konstrukce je provedena jako předpjatá spojitá trámová konstrukce o třech polích. Vyložení konzol trámu je 2,5 m.
Nosná konstrukce je náběhová, na koncích a uprostřed mostu má výšku 1,0 m a nad podpěrami je výška NK 1,6 m. Na koncích nosné konstrukce jsou příčníky tloušťky 1,65 m a vytvořeny kapsy pro osazení mostního závěru. Pod římsami je zhotoven izolační nálitek.
Izolace je provedena celoplošná. Na obou okrajích mostu jsou provedeny monolitické železobetonové římsy. Na koncích nosné konstrukce jsou zhotoveny přechodové desky.
Jako záchytné zařízení na mostě je na obou římsách mostu osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní.

2017 – II/631 Jevišovice, opěrná zeď

Opěrná zeď se nachází podél pravé strany silnice II. třídy č.361 ve směru Jevišovice – Znojmo.
Nová železobetonová zeď je dl. 198m a je rozdělena na 33 dilatačních celků, každý dl. 6m.
Založení zdi je provedeno na mikropilotách. Základy jsou šířky 1,3m ,dřík je šířky 0,8m Římsa je provedena jako chodníková převislá široká 1,75m. Líc dříku opěrné zdi je obložen kamenem. Rub zdi je zaizolován nátěrovým systémem s ochrannou geotextilií. Vrstva je ukončena vrstvou z betonu, který tvoří podklad pod drenáž. Drenáž je vyvedena před líc zdi v každém dil.celku. Vozovkové vrstvy jsou ukončené novou tří-vrstvou asf.vozovkou.
Povrch římsy je opatřen striáží a ochranným OS nátěrem a je osazeno nové ocelové zábradlí se svislou výplní.

Most Střelice-Ořechov

2018 - I/23 Plasná, most ev.č.23-007

SO 201– most ev.č. 23-007

Most převádí silnici I/23 přes Mnišský potok. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým deskovým rámem s konzolovými křídly. Rozpětí mostu je 9,295m, délka přemostění je 7,967m, celková délka mostu je 18,422m. Šířka mezi zábradelními svodidly je 8,5m. Most je založen na 10ks železobetonových pilot DN900mm. Nosná konstrukce mostu je železobeton. rám z betonu s tloušťkou opěr 1,2m a rámovou deskou tl. 0,420 m. Římsy jsou monolitické s hladkým povrchem bez striáže. Na římsách je osazeno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2.
Izolace na mostě je z těžkých natavovaných pásů s pečetící vrstvou a pod římsami je navíc s hliníkovou vložkou. Přechodový klín za opěrami jsou z mezerovitého betonu. Celková délka úpravy komunikace navazující na most je 60,48m.
Dno a šikmé boky koryta jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu. Dlažba je ve dně ukončena stabilizačním prahem z betonu. Svahové kužely jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu a svahy před a za mostem jsou zajištěny opěrnou gabionovou zídkou.

2016 - II/351 Třebíč – most ev.č. 351-024 a II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23

SO 201 - most ev.č.351-024

Most se nachází v intravilánu města Třebíč, v údolí vodoteče, řeky Jihlavy. Převáděná komunikace je v místě mostu mírně nadvýšená nad úrovní okolního terénu a přilehlých komunikací, přibližně ve výšce 5,00m nad dnem vodoteče.
Nový mostní objekt byl proveden jako monolitická rámová dvoutrámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 38.50m. Šířka mostního otvoru je 38.50m, výška 1.0-1.8m. Úhel křížení převáděné komunikace s přemosťovanou vodotečí je 90,00°, šikmost mostu kolmá. Založení mostu je provedeno na podzákladových blocích z monolitického betonu.
Izolace je provedena celoplošná, přetažená na rub rámových stojek. Na obou okrajích mostu jsou provedeny monolitické železobetonové římsy z bílého betonu. Na koncích nosné konstrukce jsou zhotoveny přechodové desky.
Jako záchytné zařízení na mostě je na obou římsách mostu osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní. V místě zábradlí se lokálně nacházejí sloupy veřejného osvětlení.
Břehy vodoteče pod mostem jsou v celém rozsahu rekonstrukce mostu opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene. Dno vodoteče bylo vyčištěno od nánosů a od demolované stávající konstrukce.

2018 - Rekonstrukce mostu č. 597007 přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí

SO 202 - Most

Nový železobetonový most se nachází v centru Velkého Meziříčí. Šířkové uspořádání mostu je provedeno pro převedení obousměrné dvoupruhové komunikace v kategorii MS2 16,5/8/40 s oboustranným chodníkem. Nosná konstrukce je provedena jako jednopolový rám tvořený dvěma parapetními nosníky z předpjatého betonu s rozpětím 22,8 m. V příčném směru je nosná konstrukce řešena jako parapetní dvoutrám s dolní mostovkou. Parapetní trám má směrem do vozovky tvar betonového svodidla. Na konzolách v příčném směru je proveden chodník a cyklostezka. Most je kolmý. Spodní stavbu mostu tvoří obdélníkové opěry, které jsou vetknuté do základů. Založení je provedeno hlubinné na vrtaných mikropilotách. Na opěry navazují rovnoběžná křídla.

2018 - II/386 Veverská Bítýška - Ostrovačice, most 386-008

SO 201 - most ev.č. 19-082

Nosná konstrukce je tvořena uzavřeným rámem s použitím dílců z ocelového vlnitého plechu.
Seříznutí ocelové konstrukce na koncích je provedeno ve sklonu. Kamenný obklad kolem seříznutého čela se vytvaroval takovým způsobem, aby plynule navázal na okolní svahy zemního násypového tělesa komunikace. Založení mostu je plošné. Proti nebezpečí podemílání byly na vtoku a výtoku provedeny příčné betonové prahy z prostého betonu.
V celém úseku v délce 64,16m, byla provedena nová konstrukce vozovky a nové nezpevněné krajnice.
Mostní objekt se nachází v extravilánu na komunikaci s maximální povolenou rychlostí 90 km/hod. Z těchto důvodů byla v oblasti mostu osazena zábradelní svodidla se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Z důvodů kotvení zábradelního svodidla v oblasti konstrukce mostu je v krajnici komunikace proveden betonový kotevní blok, který je v horní části upraven do tvaru římsy.